CKD パイロット式 防爆形2ポート弁 ADシリーズ(蒸気用) AP11E225AC4TAC200V(3768414) JAN:4547431019257